Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας

Ο «Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΠΕΝ», ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2020, και έχει ως βασικό στόχο την προώθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την προμήθεια επαρκούς, αξιόπιστης, οικονομικά συμφέρουσας και περιβαλλοντικά φιλικής ενέργειας στους Έλληνες καταναλωτές, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Οι 6 ιδρυτικές εταιρείες είναι:

Ο Σύνδεσμος μας αποβλέπει στην καθοριστική συμβολή του στην περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής του στη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική/ ρυθμιστική διαδικασία και την διατύπωση προτάσεων που άπτονται της προμήθειας ενέργειας, την εκπόνηση μελετών για τον κλάδο, τη συμμετοχή του στο δημόσιο διάλογο και την προώθηση διεθνών συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας.

Άλλες επιδιώξεις του ΕΣΠΕΝ περιλαμβάνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, καθώς και την προώθηση των διαφόρων μορφών ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και των νέων τεχνολογιών που αφορούν στον κλάδο της ενέργειας (ενδεικτικά αναφέροντας, ηλεκτροκίνηση, αποθήκευση ενέργειας, demand-response κ.α.).