Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας

Ο «Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΠΕΝ», ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2020, και έχει ως βασικό στόχο την προώθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την προμήθεια επαρκούς, αξιόπιστης, οικονομικά συμφέρουσας και περιβαλλοντικά φιλικής ενέργειας στους Έλληνες καταναλωτές, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Ο ΕΣΠΕΝ επιδιώκει να συμβάλει στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, υπό συνθήκες δίκαιου και βιώσιμου ανταγωνισμού, ενισχύοντας την καινοτομία και την προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών.