Δελτίο Τύπου

18 Ιανουαρίου 2022

Ένταξη του ΕΣΠΕΝ στον ευρωπαϊκό σύνδεσμο EER - European Energy Retailers

Την ένταξη του ΕΣΠΕΝ στον ευρωπαϊκό σύνδεσμο European Energy Retailers (ERR) ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Ο EER αποτελεί το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των συνδέσμων των ανεξάρτητων προμηθευτών ενέργειας κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Μέσω της συμμετοχής του στον EER, ο ΕΣΠΕΝ ενισχύει τη συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους του, για την προώθηση του ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας των λιανικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο EER συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη διαμόρφωση των πολιτικών που άπτονται της ενεργειακής μετάβασης, το σχεδιασμό του νομικού-ρυθμιστικού πλαισίου των ενεργειακών αγορών, και φυσικά, κατά τους τελευταίους μήνες, την αντιμετώπιση των πρωτοφανών αυξήσεων στις χονδρεμπορικές τιμές των ενεργειακών προϊόντων.

Οι καταστατικές επιδιώξεις του ERR περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (α) τον αποτελεσματικό διαχωρισμό μεταξύ ρυθμιζόμενων και ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, (β) την ενίσχυση της ρευστότητας στις χονδρεμπορικές αγορές, (γ) την ουσιαστική ανάληψη ευθύνης από τους διαχειριστές των δικτύων για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και (δ) την ενδυνάμωση του ρόλου των καταναλωτών.