Επιστολή ΕΣΠΕΝ

21 Απριλίου 2021

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά εν γένει και των εννόμων συμφερόντων καταναλωτών: Ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της διαδικασίας κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου προσώπων που δεν επιθυμούν να δέχονται κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών (Μητρώο «opt-out») βάσει του Άρθρου 11 του ν. 3471/2006

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτιστεί και εφεξής να τηρείται ενιαίο Μητρώο, υπό τη διαχείριση ανεξάρτητου φορέα. Ο κάθε χρήστης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, απρόσκοπτα και ανά πάσα στιγμή, να δηλώσει στον ανεξάρτητο φορέα τους τηλεφωνικούς αριθμούς (σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) που επιθυμεί να ενταχθούν στο Μητρώο 11, ή και να αφαιρεθούν από αυτό.

Η δήλωση ένταξης ή αφαίρεσης τηλεφωνικών αριθμών από το Μητρώο εκ μέρους του συνδρομητή πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από τη διαδικασία που ακολουθείται από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την εγγραφή νέων πελατών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρείται ενιαίο Μητρώο, προκειμένου έτσι να διευκολύνεται η συλλογή της αντίστοιχης πληροφορίας από τους διαφημιζόμενους και να διασφαλίζεται με τρόπο διαφανή και αξιόπιστο ότι ανά πάσα στιγμή, τα στοιχεία του Μητρώου, τα οποία θα οφείλουν να συμβουλεύονται οι διαφημιζόμενοι πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε κλήσης, θα είναι πλήρη, έγκυρα, και ενημερωμένα.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ