Επιστολή ΕΣΠΕΝ

5 Σεπτεμβρίου 2022

Επικαιροποίηση ανώτατου ποσού επισφαλών απαιτήσεων που δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς

Ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη επικαιροποίησης του Άρθρου 26, παράγραφος 4 του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Ν. 4172/2013), όπως έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 15 του Ν. 4646/2019, αναφορικά με το ανώτατο ποσό των επισφαλών απαιτήσεων ανά αντισυμβαλλόμενο, που δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς χωρίς να έχουν αναληφθεί ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης τους.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ