Επιστολή ΕΣΠΕΝ

20 Σεπτεμβρίου 2022

Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ

Ο ΕΣΠΕΝ υποβάλει προτάσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων των Αποφάσεων A.1138 (ΦΕΚ 2470/Β’/22.06.2020) και Α.1156 (ΦΕΚ 3131/Β’/19.07.2021) αναφορικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ