Επιστολή ΕΣΠΕΝ

10 Ιανουαρίου 2022

Ανάγκη Τροποποίησης της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ)

Eξαιτίας της μεθοδολογίας υπολογισμού των απαιτούμενων εγγυήσεων προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, οι προμηθευτές ενέργειας επί του παρόντος επωμίζονται υπέρμετρο χρηματοοικονομικό βάρος. Ο ΕΣΠΕΝ εισηγείται την εναρμόνιση της εν λόγω μεθοδολογίας, με τις νέες μεθοδολογίες υπολογισμού εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ