Επιστολή ΕΣΠΕΝ

13 Δεκεμβρίου 2021

Απόδοση πίστωσης στους προμηθευτές για την κρατική επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών Χαμηλής Τάσης Δεκεμβρίου & Κοινοποίηση οδηγιών σε περίπτωση επέκτασης του μέτρου

Ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία απόδοσης της πίστωσης προς τους προμηθευτές, για τη χορήγηση της κρατικής επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών Χαμηλής Τάσης των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021, όπως προσδιορίζονται στο Άρθρο 5 της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), επιφέρουν σημαντικό έλλειμμα χρηματοδότησης – σε όρους ρευστότητας, καθώς από τον σχετικό υπολογισμό έχει παραλειφθεί ο μήνας Δεκέμβριος, αυξάνοντας τις επισφάλειες που ανακύπτουν για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπρόσθετα, η εκτίμηση για συνέχιση των υψηλών τιμών ενέργειας στις διεθνείς και συνεπακόλουθα και στην ελληνική αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, καθιστά ενδεχομένως επιβεβλημένη την απόφαση για την επέκταση της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών Χαμηλής Τάσης κατά το έτος 2022. Εν όψει της εξέλιξης αυτής, θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη κοινοποίησης των σχετικών οδηγιών στους προμηθευτές ενέργειας το συντομότερο δυνατόν, ώστε να διασφαλιστεί η προσήκουσα υλοποίηση του μέτρου και να σχεδιαστούν εγκαίρως τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των χρηματοροών της αγοράς.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ