Επιστολή ΕΣΠΕΝ

17 Ιανουαρίου 2022

Φορολογική μεταχείριση από σκοπιάς ΦΠΑ των κονδυλίων που καταβάλλονται στους προμηθευτές ενέργειας για την επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών χαμηλής τάσης (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763) 

Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή φορολογική μεταχείριση των εν λόγω ποσών από τους προμηθευτές ενέργειας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά:

  • Εάν κατά την απόδοση των ποσών της επιδότησης στους προμηθευτές από την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, απαιτείται η έκδοση σχετικού παραστατικού.
  • Σε περίπτωση που απαιτείται η έκδοση παραστατικού κατά την απόδοση των ποσών της επιδότησης στους προμηθευτές από την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, εάν στα εν λόγω ποσά επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με συντελεστή 6%.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ