Τροποποίηση της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή (Άρθ. 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: Περιορισμός συστήματος της Πελοποννήσου