Τροποποίηση Άρθ. 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (πλαίσιο αλλαγής προμηθευτή)

Συμμετοχή στη διαβούλευση του Υ.Π.ΕΝ. επί θεμάτων του θεσμικού πλαισίου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Τροποποίηση της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή (Άρθ. 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: Περιορισμός συστήματος της Πελοποννήσου