Ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Ύψος Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου για το Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης

Greek Market Reform Plan

Σχέδιο μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών αγοράς (Market Reform Plan)

Mεθοδολογία υπολογισμού εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου

Υποθέσεις και δεδομένα της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031 του ΑΔΜΗΕ

Υβριδικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023

Tροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ