Διαβούλευση Υ.Π.ΕΝ.

5 Μαΐου 2021

Συμμετοχή στη διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί θεμάτων του θεσμικού πλαισίου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι, όπως με σαφήνεια προσδιορίζεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/944, οι υπηρεσίες αποθήκευσης ενέργειας, ιδίως για τις «μετά τον μετρητή» μονάδες, θα πρέπει να βασίζονται στην αγορά και να είναι ανταγωνιστικές. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους αποθηκευτικούς σταθμούς θα πρέπει να διασφαλίζει τον επί ίσοις όροις ανταγωνισμό, τόσο μεταξύ αποθηκευτικών μονάδων οι οποίες δύνανται να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την τεχνολογία, το μέγεθος και την τοποθεσία τους στο σύστημα, όσο και έναντι λοιπών παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ευελιξίας (π.χ. κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής, συστήματα απόκρισης ζήτησης).

Η αποτίμηση της αξίας των αποθηκευτικών σταθμών, και συνεπώς των κινήτρων που μπορούν να δοθούν, γίνεται βάσει των εσόδων που μπορεί να προσδοκά ο αποθηκευτικός σταθμός από την μακροπρόθεσμη και ισότιμη πρόσβαση του σε πηγές εσόδων που αφορούν ιδίως: (α) τη δυνατότητα της χρονικής μετάθεσης (time shift) της παραγωγής και, ιδίως για το ελληνικό σύστημα, τον περιορισμό των περικοπών παραγωγής μη ελεγχόμενων ΑΠΕ (β) την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης (balancing services) και υπηρεσιών διαχείρισης συμφόρησης του συστήματος περιορίζοντας τις εντολές ανακατανομής (re-dispatching actions) (γ) τη διαχείριση της μακροχρόνιας συμφόρησης του συστήματος λόγω αναβολής επενδύσεων στο δίκτυο.

Τα όποια επιδοτικά σχήματα θα πρέπει να εφαρμοστούν με τρόπο που δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, δεν δημιουργούνται εγκαταστάσεις πολλών ταχυτήτων και το ύψος των επιδοτήσεων αντανακλά το μακροχρόνιο όφελος του ηλεκτρικού συστήματος από τη ενσωμάτωση των αποθηκευτικών σταθμών, με τρόπο που ωφελείται ο τελικός καταναλωτής, επιτρέποντας τη διάθεση οικονομικών και καθαρών προϊόντων, που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στην προμήθεια προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ