Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

26 Ιουλίου 2021

Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του σχεδίου εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών αγοράς στο πλαίσιο διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 (Market Reform Plan)

Επιστολή ΕΣΠΕΝ