Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

25 Ιανουαρίου 2023

Υπολογισμός της καταλογιζόμενης στους Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας των τηλεμετρούμενων πελατών σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού

Το υπο διαβούλευση ζήτημα αφορά στην επίλυση καταφανούς σφάλματος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, επομένως είναι πράγματι θετικό το γεγονός ότι αναλαμβάνεται πρωτοβουλία από την Αρχή, τόσο για την αποκατάσταση του όσο και για την αναδρομική εκτέλεση διορθωτικών εκκαθαρίσεων.

Ωστόσο, η προτεινόμενη στη δημόσια διαβούλευση λύση, διορθώνει μεν ένα σφάλμα του κανονιστικού πλαισίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνει τους προμηθευτές στο πλήρες κόστος που αναλαμβάνουν για την υλοποίηση του net metering.

Συνεπώς, εκτός της αναδρομικής εφαρμογής της προτεινόμενης στη δημόσια διαβούλευση λύσης, ο Σύνδεσμός μας καλεί την Πολιτεία -ειδικά την παρούσα χρονική περίοδο κατά την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία των ΑΠΕ- να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης, το οποίο δεν θα προκαλεί ζημία στους Προμηθευτές που καλούνται να το υλοποιήσουν στηρίζοντας τους εθνικούς μας στόχους.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ