Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

3 Νοεμβρίου 2021

Kαθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης»

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι η διασφάλιση της διαφάνειας και της καταληπτότητας των προσφορών και των τιμολογίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, προς όφελος των καταναλωτών.

Ωστόσο, θα πρέπει παράλληλα να διασφαλιστεί ότι, η τυποποίηση της παρεχόμενης πληροφορίας θα γίνει κατά τρόπο που αφενός δεν θα είναι περιοριστικός, αναφορικά με το εύρος των προϊόντων που θα μπορούσαν να διατίθεται στην λιανική αγορά, και που ασφαλώς δεν θα επιβάλλει τη χρήση ομοιόμορφων εντύπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η αγορά κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ομογενοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που διατίθενται στους καταναλωτές, περιορίζοντας την καινοτομία και εντείνοντας τη δομική ασυμμετρία μεταξύ των συμμετεχόντων, εις βάρος του ανταγωνισμού και των καταναλωτών.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ