Επιστολή ΕΣΠΕΝ

22 Νοεμβρίου 2021

Επιστροφή έκτακτης χρέωσης εκπροσώπων φορτίου άρθρου 157, παρ. 2 Ν. 4759/2020 υπέρ Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΦΕΚ Α’ 245/09-12-2020)

Eκτιμούμε με ασφάλεια ότι οι επικρατούσες συνθήκες στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας πανευρωπαϊκά, θα δημιουργήσουν ένα λογιστικό πλεόνασμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ το οποίο θα κυμανθεί, μη συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού ασφαλείας των 70 εκ. ευρώ, στην περιοχή άνω των 600 εκ. ευρώ.

Συνεπώς η έκτακτη χρέωση εκπροσώπων φορτίου του άρθρου 157, παρ. 2 του Ν. 4759/2020, ύψους 2 €/MWh επί του διακινούμενου όγκου ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2020, συνολικού ύψους 93,6 εκ. ευρώ, δεν είναι πλέον αναγκαία για την στήριξη του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και προς τούτο αιτούμαστε την επιστροφή των εν λόγω ποσών προς του προμηθευτές.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ