Ένταξη του ΕΣΠΕΝ στον ευρωπαϊκό σύνδεσμο EER - European Energy Retailers

Ανάληψη καθηκόντων Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή