Πίστωση κονδυλίων κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Ευφυή συστήματα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας (smart meters)

Εφαρμογή διατάξεων για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

Σχεδιασμός και εφαρμογή νέου μηχανισμού κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Υπολογισμός των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) από 01.09.2022

Επικαιροποίηση ανώτατου ποσού επισφαλών απαιτήσεων που δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς

Προτεινόμενη δέσμη μέτρων στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τρέχουσα περίοδο ενεργειακής κρίσης

Καταλογιζόμενη ενέργεια πελατών net-metering: Αποκατάσταση σφάλματος Εγχειριδίου